Sejmik Sprawozdawczy za nami!

W minioną niedzielę, 17 marca, odbył się w Marinie Tarnobrzeg doroczny Sejmik Sprawozdawczy Tarnobrzeskiego OŻŻ. Sejmik tradycyjnie uczcił minutą ciszy żeglarzy, którzy w minionym roku odeszli na wieczną wachtę i po przyjęciu porządku obrad rozpoczął swoje obrady.

Po ukonstytuowaniu się komisji sejmikowych Prezes Tadeusz Gospodarczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Związku, wskazując sukcesy ale i nurtujące Związek problemy. Delegaci zostali też zapoznani z bieżącą działalnością PZŻ, w kontekście możliwej współpracy oraz pozycji TOZŻ w istniejących realiach.

Miniony rok Zarząd ocenił pozytywnie, co znalazło też uznanie w opinii Komisji Rewizyjnej, która po analizie dokumentów finansowych jednoznacznie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz zarekomendowała Sejmikowi udzielenie skwitowania dla Zarządu za miniony okres. Wniosek Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie.

Podczas dyskusji Zarząd przedstawił i omówił plany na rok bieżący, które sięgają w swoim zakresie jeszcze dalej w stosunku do roku poprzedniego. W zakresie ambicji i celów sportowych ważny głos zabrał wiceprezes Janusz Bobula – trener koordynator kadry wojewódzkiej, który przedstawił kalendarz najważniejszych dla naszych reprezentantów regat oraz imprezy w których będziemy gospodarzami.

W działalności szkoleniowej, zaplanowany wzrost liczby i różnorodność szkoleń, co zdaniem Zarządu powinno się w najbliższych latach przełożyć na zwiększenie liczebności i jakości okręgowych kadr oraz zwiększenie liczby osób czynnie żeglujących. Tym celom mają też służyć programy, o które Związek będzie aplikował m.in. do PZŻ.

W zakresie wzajemnej integracji i większego upowrzechniania omówiono też kalendarz imprez kulturalnych organizowanych przez Okręg jak i poszczególne kluby. Szczególnie te o znaczeniu regionalnym są obok imprez sportowych najlepszą wizytówką tarnobrzeskiego żeglarstwa.

W dalszej części Sejmik dokonał wyboru delegata na Sejmik PZŻ. Miejsce Tadeusza Gospodarczyka (który złożył mandat w związku z powołaniem do Zarządu PŻŻ), zajął Sławomir Sądej, reprezentant Jacht Klubu Nisko. W dalszej części przyjęto uchwały oraz, realizując postanowienie z ostatniego sejmiku, zaplanowano na kwiecień unifikację okręgowej kadry instruktorskiej.